اثربخشی مددکاری گروهی در توسعه مهارت‌های مقابله‌ای و پیشگیری از عود در افراد معتاد.

کاظم جقاوند؛ کاظم قجاوند؛ زهرا جقاوند

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 25-43

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1521

چکیده
  چکیده مددکاری گروهی از جمله روش‌های مؤثر و کارآمد برای درمان اختلالات و بیماری‌هایی نظیر اعتیاد به شمار می‌رود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر توسعه مهارت‌های مقابله‌ای و پیشگیری از عود در افراد معتاد می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است و در جمله تحقیقات تجربی قرار می‌گیرد. ...  بیشتر