نویسنده = �������������������� ��������
رویکردهای تلفیقی حمایت خانواده تهرانی از سالمندان در افق 1430

دوره 5، شماره 17، مهر 1397، صفحه 111-150

10.22054/rjsw.2018.11866

جعفر هزارجریبی؛ مسعود عالمی نیسی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ جواد فعلی