بی‌سازمانی اجتماعی و امکان شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی (مطالعه موردی: محله هرندی)

لیلی ارشد؛ علی اصغر درویشی فرد

دوره 1، شماره 1 ، مهر 1393، ، صفحه 103-136

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.634

چکیده
  چکیده مطالعه حاضر به بررســی بی‌سازمانی اجتماعی در محله هرندی (دروازه غار سابق) در شهر تهران و تأثیر آن در بروز آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. روش تحقیق پژوهش حاضر به شکل کیفی و با استفاده از مصاحبه‌های عمیق صورت پذیرفته است. رویکرد نظری تحقیق، بی‌ســازمانی اجتماعی و مهم‌ترین دیدگاه‌های مرتبط با آن می‌باشد. براساس این نظریه‌ها، ...  بیشتر