رابطه سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی در بین بیماران مبتلا به دیابت در شهر یزد.

علیرضا افشانی؛ نفیسه محمدی

دوره 2، شماره 6 ، دی 1394، ، صفحه 41-75

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7892

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر به بررسی وضعیت حمایت اجتماعی بیماران مبتلا به دیابت شهر یزد و رابطه آن با سرمایه اجتماعی پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به شیوه مقطعی بر روی 245 بیمار دیابتی مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات درمانی دیابت یزد انجام شده است. نمونه پژوهش به روش تصادفی از میان بیماران مراجعه‌کننده به این مرکز انتخاب ...  بیشتر