نویسنده = ������������ ������������
تأثیر عوامل خانوادگی بر توانمندی اجتماعی دختران

دوره 3، شماره 10، دی 1395، صفحه 235-264

10.22054/rjsw.2016.9376

محمد زاهدی اصل؛ محبوبه توکلی