رابطه توسعه و طلاق در ایران .

منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی

دوره 3، شماره 9 ، مهر 1395، ، صفحه 180-217

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9265

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توسعه اجتماعی - اقتصادی و طلاق در کشور در طی سال‌های 1392-1360 انجام‌شده است. بنابراین رویکرد این پژوهش به موضوع توسعه و طلاق و برهمکنش آن‌ها، رویکردی جامعه‌شناختی به مطالعه انحرافات و مسائل اجتماعی در بستر توسعه و تحولات اجتماعی است. تحقیق حاضر از نوع کمّی- طولی است که به روش سری‌های زمانی (تحلیل ...  بیشتر