بررسی الگوهای گذران اوقات فراغت توانخواهان جسمی (نمونه موردی: توانخواهان جسمی شهر کاشان)

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ مریم کمری

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، ، صفحه 152-184

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9655

چکیده
  چکیده بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت توانخواهان به ‌منظور شناسایی محدودیت‌ها و نقاط ضعف بر پایه نظر آنان امری لازم در برنامه‌ریزی است که نتایج حاصل، برای بهبود خدمات رسانی و سرمایه‌گذاری مناسب با هدف گذران حداقل بخشی از اوقات فراغت توانخواهان در جامعه مؤثر خواهد بود. هدف از پژوهش، شناسایی نحوه‌ی گذران اوقات فراغت توانخواهان ...  بیشتر