مطالعه درک و تفسیر والدین از پدیده "ولی آزاری": یک مطالعه داده‌ بنیاد در شهر تهران

سهیلا صادقی فسایی؛ الهه شعبانی افارانی

دوره 4، شماره 11 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.9649

چکیده
  چکیده مطالعه حاضردر قالب سنت روش‌شناختی کیفی، با الهام از روش داده بنیاد و رویکرد تفسیری، تلاش می‌کند تا ابعاد خشونت فرزندان علیه والدین را به عنوان موضوعی که غالباً از سوی والدین پنهان نگه داشته می‌شود، شناسایی کند. یافته‌ها نشان می‌دهد، ولی‌آزاری نه تنها به لحاظ شیوع بلکه با در نظر گرفتن علل، بستر شکل‌گیری و تبعات آن، موضوع ...  بیشتر