نویسنده = �������� ���������� ����������
رابطه مشارکت اجتماعی با پیشگیری اجتماعی از جرم

دوره 4، شماره 11، فروردین 1396، صفحه 85-121

10.22054/rjsw.2017.9652

اصحاب حبیب زاده؛ هوشنگ فرجی