نویسنده = ������������ ����������
بررسی عوامل مؤثر بر میزان دینداری جوانان 15 تا 29 ساله شهر سنندج.

دوره 2، شماره 5، آذر 1394، صفحه 144-170

10.22054/rjsw.2015.7579

منصور فتحی؛ نسرین مروتی؛ نادر مروتی