طراحی مدل مداخله‌ی اجتماعی در کار خیابانی کودکان؛ خوانش انتقادی برنامه‌های جهانی

فاطمه سالاریان؛ سعید معیدفر؛ محمد زاهدی اصل

دوره 9، شماره 31 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.67433.584

چکیده
  این پژوهش با جمع‌آوری و گزارش برنامه‌های مهم مداخله‌ی دولتی در حوزه‌‌ی کار خیابانی کودکان کوشیده است تا در گام نخست چشم‌اندازی سراسری از برنامه‌های مداخله در سطح جهان را به وسیله‌ی روش اسنادی و کتابخانه‌ای فراهم بیاورد. در گام دوم، پژوهش حاضر با توجه به موضع جامعه‌باورانه و انتقادی خود به ارزیابی این برنامه‌ها دست‌زده و کوشیده ...  بیشتر