نویسنده = ���������� ������ ��������
تبیین جامعه شناختی اعمال خشونت خانگی زنان علیه مردان در شهر مشهد

دوره 8، شماره 28، خرداد 1400

10.22054/rjsw.2022.66305.562

ابوالفضل حسینی؛ علی اکبر مجدی؛ زهرا خلیقی