تحلیل وضعیت و پیامد عادت‌واره‌های کودکان از کار در خیابان با رهیافت نظریه داده بنیاد*

حسین ملتفت؛ مرضیه شهریاری؛ عزیز حزباوی

دوره 7، شماره 25 ، آذر 1399، ، صفحه 31-70

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.63222.523

چکیده
  مقدمه؛ هدف پژوهش حاضر ارائه یک نظریه براساس گردآوری نظام‌مند داده‌‌‌ها در حوزه کودکان کار به جهت آسیب پذیری تعداد قابل ملاحظه‌ ای از کودکان کار به علت مسائل گوناگون جسمانی، روانی-اجتماعی، خانوادگی و تراژدی از چهره کریه فقر می‌باشد. روش؛ این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. در ...  بیشتر