نقش فقر اقتصادی در مشارکت اجتماعی، سیاسی و آسیب‌های اجتماعی (مورد مطالعه: محلات محروم شهر جوانرود)

امید رضایی؛ وکیل احمدی؛ علی مرادی

دوره 7، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 37-66

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.61417.499

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی نقش فقر اقتصادی در مشارکت اجتماعی و سیاسی و آسیب‌های اجتماعی در محلات محروم شهر جوانرود بوده است. روش پژوهش کمی با استفاده از پیمایش، جامعه آماری 16404 نفر و حجم نمونه 376 نفر انتخاب شده است. پرسشنامه شیوه خوشه‌ای چندمرحله‌ای تکمیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد کمتر از 20 درصد از پاسخگویان در خانه ماشین لباس‌شویی، ...  بیشتر