نویسنده = ������ ���������� ������ ������
مسائل اجتماعی و بازتوانی پس از زلزله (مطالعه‌ای کیفی در شهر سرپل ذهاب)

دوره 7، شماره 26، اسفند 1399، صفحه 103-146

10.22054/rjsw.2022.61214.498

رحمت میرزائی؛ مسعود عالمی نیسی؛ عزت اله سام آرام؛ ستار پروین