نویسنده = ���������������������� ����������
بررسی جامعه شناختی کژکارکردهای سیاستهای حمایتی با تاکید بر طرد اجتماعی

دوره 7، شماره 24، شهریور 1399، صفحه 107-157

10.22054/rjsw.2021.61012.495

سید مهدی اعتمادی فرد؛ سید حسن حسینی؛ الهام ساوالانپور