بازسازی معنایی کولبری، مطالعه ی کیفیِ کولبران غیررسمی شهر سقز

کاوه سلیمی؛ شفیعه قدرتی

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1399، ، صفحه 175-215

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.58365.467

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه‌ی زیسته‌ی کولبران و بازسازی معنایی این تجربه است. بدین منظور از نظریه‌ی زمینه‌ای و تکنیک مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته استفاده شده است. نمونه‌ی مورد مطالعه کولبران غیررسمی شهرستان سقز است و نمونه‌گیریِ هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام و 21 نفر انتخاب شده‌اند. متن مصاحبه‌ها در قالب بیش از 125 مفهوم، 17مقوله ...  بیشتر