نویسنده = ���������������� ����������
فضای مجازی و دگردیسی تعاملات اعضای خانواده در پاندمی کرونا(مطالعه موردی :شهرستان سمنان)

دوره 6، شماره 21، آذر 1398، صفحه 29-74

10.22054/rjsw.2021.58311.466

حمید مستخدمین حسینی؛ پروین سوادیان؛ حبیب الله کریمیان