نویسنده = �������� �������� ���������� �������� ��������
سالمندان، مغفول ماندگان فضای فرهنگی شهر

دوره 7، شماره 25، آذر 1399، صفحه 1-29

10.22054/rjsw.2021.55775.437

محمد حسین باقر پوری ناجی؛ زینب هاشمی خواه؛ سیدعلیرضا افشانی