تجربه زیسته برون رفت از وابستگی عاطفی به شخص در افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد

محمود شجاعت رفسنجانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ حمیدرضا آریانپور؛ ملیحه مصیبی

دوره 8، شماره 29 ، آذر 1400، ، صفحه 67-100

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.62706.515

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه تجربه زیسته‌ برون رفت از وابستگی عاطفی در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد است. روش تحقیق از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از تحلیل مضمون انجام شد. جامعه هدف کلیه اعضای انجمن معتادان گمنام است. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته است، مصاحبه تا جایی ادامه پیدا کرد که داده‌های جدیدی در برنداشت و به حد اشباع ...  بیشتر

اثربخشی آموزش توانمندسازی اطلاعاتی-انگیزشی در حوزه کارآفرینی بر خودکارآمدی و امید به زندگی زنان سرپرست خانوار

زهرا فتوحی؛ آزاده چوب فروش زاده؛ یاسر رضاپور

دوره 7، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 159-188

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.47883.351

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش توانمندسازی اطلاعاتی-انگیزشی در حوزۀ کارآفرینی بر خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی و امید به زندگی زنان سرپرست خانوار انجام شد.پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از طرح های پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. تعداد 22 نفر از زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی(ره) اردکان در بهار 1398 ...  بیشتر