نویسنده = ������ �������� ����������
ویژگی‌های خشونت خانگی علیه زنان و زمینه‌های فرهنگی مرتبط با آن

دوره 5، شماره 16، شهریور 1397، صفحه 41-100

10.22054/rjsw.2018.11705

شیرین یکه کار؛ سید احمد حسینی حاجی بکنده