نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

چکیده
هدف اصلی این مقاله، مطالعه جامعه شناختی روابط خارج از عرف در میان گروهی از دختران است. از آن جایی که در جامعه ایران، رابطه جنسی فقط در قالب زوجیت مشروع شمرده می‌شود، این مقاله کوشیده است تا انگیزه دختران از برقراری روابط آزاد جنسی، نگرش آن‌‌ها نسبت به این گونه روابط، پیامدهای روابط آزاد جنسی و عواملی که به زعم دختران مورد مطالعه در بروز این پدیده موثر است را درک کند. روش شناسی پژوهش، کیفی است. داده‌‌های پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه منتظم، گردآوری شده است. همچنین براساس نمونه گیری گلوله برفی و با استفاده از معیار اشباع نظری، بیست و یک نفر از دخترانی که روابط آزاد جنسی را تجربه کرده بودند و در شهر تهران زندگی می‌کردند، در این مطالعه شرکت کردند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش نظریه زمینه‌ای استفاده شده است. یافته‌‌های به دست آمده با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای شامل مقولات عمده و یک مقوله هسته با عنوان "بازاندیشی در تعاملات جنسی" می‌باشد. این مطالعه نشان می‌دهد که دختران مورد مطالعه، در مورد روابط بین دو جنس بازنگری کرده‌اند و برخلاف آموزه‌های اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، روابط جنسی که خارج از چارچوب زناشویی صورت می‌گیرد را مجاز تلقی کرده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pathology of Illegitimate Sexual Experiences By: Abolfazl. Zolfaghari Akram. Ramezani

نویسندگان [English]

  • a z 1
  • a r 2
، فصلنامه منابع
- استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت. (1387)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی رویه‌‌ها و شیوه‌‌ها، ترجمه: بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- دهشیری، محمدرضا. (1388)، رسانه و فرهنگ سازیتحقیقات فرهنگی، شماره20.
- ذکایی، محمدسعید. (1384)، بررسی وضعیت انحرافات جوانان با تاکید بر روابط جنسی آزاد. سازمان ملی جوانان.
- عباسی شوازی، محمدتقی (1384). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش دانشجویان نسبت به معاشرت دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز). دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز.
-  فلیک، اووه. (1388)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه:‌‌هادی جلیلی.تهران: نشر نی.
- کاستلز، امانوئل. (1380)، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ: قدرت هویت، ترجمه: حسن چاوشیان و علی پایا، تهران: انتشارات طرح نو.
- کریمی، محمدعلی. (1382)، بررسی وضعیت انحرافات جنسی جوانان، چاپ سازمان ملی جوانان.
- کریمی، یوسف. (1384)، روانشناسی اجتماعی، تهران: انتشارات ارسباران.
- گیدنز، آنتونی. (1385)، تجدد و تشخص، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
- محمدپور، احمد؛ بلالی، اسماعیل؛ صادقی، رسول. (1388)، نابرابری اجتماعی در حوزه فراغت، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 39.
- مهریار، امیر هوشنگ؛ خلج آبادی فراهانی، فریده. (1389)، بررسی نقش خانواده در ارتباطات با جنس مخالف قبل از ازدواج در دختران دانشجو در شهر تهران، فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره20.
- وثوقی، منصور؛ میرزایی، حسین. (1387)، فرد گرایی: تاملی در ابعاد و شاخص‌‌ها، نامه علوم اجتماعی، شماره 34.
-  Abraham,L., & Kumar, K. A. (1999). Sexual experiences and their correlates among college students in Mumbai City, India. International Family Planning Perspectives.25 (3),139-152
-  Alexander, M., Garda, L., Kanade, S., Jejeebhoy, S., & Ganatra, B. (2007). Correlates of premarital relationships among unmarried youth in Pune district, Maharashtra, India. International Family Planning Perspectives, 33 (4), 150-159
-  Delamater, J. (1987). A sociological Perspective.In J.H.,Gear & W.t.Donohue (Eds). theories of human sexuality. (pp:237-256).New York: Plenum
-  Gagnon, J.H., & Simon, W.S. (1973). Sexual Conduct: The Social Sources Of Human Sexuality. Chicago: Adline
-  Holtby, A. (2010). Reconstructing Sex: Women Having Sex With Women.Canada:University of Ottawa
-  Longmore, M. A. (1998). Symbolic Interactionism And The Study Of Sexuality. Journal of Sex Research, 35 (1), 44- 57
-  Simon, W., & Gagnon,J. H. (1986). Sexual Script: Permanence and Change.In K.Plummer (Ed), sexualities (vol2). Critical Concepts In Sociology. (pp:279-301).London: Routledge.
-  Simon, W., & Gagnon, J.H. (1999). sexual scripts.In R.Parker & p. aggleton (Eds), culture, society and sexuality: A reader. (pp:29-38) .London: University College London Press.
-  Simon, W & Gagnon, J.H. (2003).Sexual Scripts: Origins, Influences and Changes. Qualitative Sociology, 26 (4), 491-497
-  Sprecher, S. (1998) .Social Exchange Theories And Sexuality. Journal of Sex Research, 35 (1), 32-43
-  Teachman, T. (2003). Premarital Sex, Premarital Cohabitation and the Risk Subseqent Marital Dissolution Among Women. Journal of Marriage and Family. 65 (2), 444-455