نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
مقاله حاضر با عنوان "رابطه آموزش مهارت‌های اجتماعی و سلامت‌ اجتماعی دانش‌آموزان دختر مقطع اول دبیرستان منطقه 19 تهران" بمنظور نشان‌دادن تأثیر نقش مددکار اجتماعی از طریق آموزش مهارت‌های اجتماعی در ارتقا میزان سلامت‌ اجتماعی دانش‌آموزان انجام پذیرفته است. روش تحقیق این مطالعه آزمایشی می‌باشد و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد سلامت‌ اجتماعی کییز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از 450 دانش‌آموزان دختر مقطع اول دبیرستان منطقه 19 تهران در سال 1392 در 2 مدرسه بوده است. یکی از مدارس بعنوان گروه آزمایش (با تعداد ۳۶۶ نفر) و مدرسه دیگر بعنوان گروه کنترل (با تعداد ۸۴ نفر) درنظر گرفته شد. در مرحله پیش‌آزمون با استفاده از پرسشنامه سلامت‌ اجتماعی کییز میزان سلامت‌ اجتماعی کلیه دانش‌آموزان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت و براساس نرم افزار SPSS مشخص گردید که 15 نفر از گروه کنترل و 60 نفر از گروه آزمایش در سطح سلامت اجتماعی پایین (نمره 77 تا 33) قرار داشتند. درجهت ایجاد همسان‌سازی بین دو گروه، 15 نفر از 60 نفر گروه آزمایش که از نظر ویژگی‌های زمینه‌ای در سطح یکسان بودند، انتخاب شدند و به مدت 10 جلسه تحت آموزش مهارت‌های‌ اجتماعی قرار گرفتند. پس از اتمام دوره آموزش، در مرحله پس‌آزمون برای بررسی نقش آموزش مهارت‌های‌ اجتماعی در ارتقا میزان سلامت‌ اجتماعی دانش‌آموزان، از هر دو گروه درخواست تکمیل دوباره پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز شد. نتایج بدست آمده براساس آزمون T مستقل مشخص نمود که آموزش مهارت‌های‌ اجتماعی سبب ارتقا میزان سلامت‌ اجتماعی دانش‌آموزان شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Teaching the Social Skills and Social Health of High School Girl Students in the 19th Region of Tehran Hossein Yahyazadeh , Zoleikha Arabgari

نویسندگان [English]

  • h y 1
  • z a 2
 
منابع
-    آقابخشی، حبیب. (1388)، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده: رویکرد مددکاری اجتماعی به مسائل و آسیب‌های جامعه‌ای، تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-   ارفعی، رضا. (1388)، بررسی رابطه نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت اجتماعی در بین جوانان 29 تا 15 سال شهرستان بستان آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
-   تبادرزی،‌‌هادی عبدالله. (1386)، بررسی ارتباط سلامت اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، پایاننامهکارشناسیارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-   توسلی، غلامعباس. (1380)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات سمت.
-   پورجعفر، مزدک. (1388)، مهارت‌های اجتماعی گامی به سوی پیشگیری از اعتیاد.
-   پین، مالکوم. (1390)، نظریه‌های نوین مددکاری اجتماعی، مترجمین: طلعت اللهیاری و اکبر بخشی نیا. تهران: نشر دانژه.
-   حاتمی، پریسا. (1389)، بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
-   خدایاری فرد، محمد، و عابدینی، یاسمین. (1383)، مسائل نوجوانان و جوانان، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
-   ساعتچی، محمود. (1377)، نظریه پردازان و نظریه‌ها در روان شناسی، تهران: انتشارات سخن.
-   سام آرام، عزت الله. (1391)، نظریه‌های مددکاری اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
-   سجادی، حمیرا؛ صدرالسادات، سیدجمال. (1383)، شاخص‌های سلامت اجتماعی، مجله سیاسی اقتصادی، دوره 19، شماره 304.
-   شولتز، دوان؛ شولتز، سیدنی آلن. (1998)، نظریه‌های شخصیت؛ ترجمه: سید یحیی سید محمدی، مؤسسه نشر ویرایش.
-   خیراله پور، اکبر (1383)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی"مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
-   فارسی نژاد، معصومه. (1383)، بررسی رابطه سبک‌های هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان‌های شهر تهران، پایاننامه کارشناسیارشد، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
-   علاقه‌بند، علی. (1383)، جامعه شناسی آموزش و پرورش، تهران: نشر روان.
-   مرندی، علیرضا. (1384)، بهداشت عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 
-     Keyes, C. L. M, and Magyar – Moe, L. (2003). The Measurement and Utility of Adult Subjective Well-Being. In Lopez, S. J. and Snyder, C. R Positive Psychological Assessment: A Handbook of Models and Measures (pp. 411 – 425). Washington, DC: American Psychological Association.
-     Keyes, C. M & Shapiro, A. (2004). Social Well- being in the U.S: A Descriptive Epidemology. In orvill Brim, Carol D. Ryff & Ronald C. Kessler (Eds), Healthing Are you? A national study of well-being of Midlife. univwesity of Chicago press.
-     Keyes, C.M. & Shapiro, A. (2004). Social Well – bing in U.S: A descriptive epidemiology. In Orville Brim, Carol D. Ryff & Ronald C. Kessler (Eds), Healthing Are you? A national study of well-being of Midlife. univwesity of Chicago press.