نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. (نویسنده مسئول).

چکیده

چکیده
بیماری ایدز که بواسطه ورود ویروس اچ آی وی به بدن وارد می‌شود سیستم ایمنی بدن را نشانه گرفته و هم‌پای با تضعیف سلامت بدنی فرد، آسیب‌های جدی به روابط اجتماعی و مشارکت وی در اجتماع وارد می‌سازد. از طرف دیگر منظور از سلامت اجتماعی ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افرد دیگر، نزدیکان و گروه‌های اجتماعی است که وی عضوی از آن‌هاست. هدف اصلی مقاله بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی در افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی/ ایدز تحت پوشش دو مؤسسه کاهش آسیب است. در این تحقیق تمرکز بر رابطه ابعاد حمایت اجتماعی (در دو بعد ساختاری و کارکردی) بر سلامت اجتماعی افراد مورد بررسی است.
روش تحقیق در این پژوهش کمی است و ذیل مطالعات مقطعی قرار می‌گیرد. ابزار گردآوری داده نیز پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی و پرسشنامه سلامت اجتماعی است. روش نمونه‌گیری مورد استفاده در این تحقیق به صورت تمام‌شماری است به گونه‌ای که اطلاعات مورد نیاز از تمامی افراد دارای اچ آی وی/ ایدز مراجعه کننده به دو موسسه کاهش آسیب که حاضر شدند در این پژوهش شرکت کنند و همچنین سایر بیمارانی که به نوعی با این افراد در ارتباط بوده و به روش گلوله برفی شناسایی شدند، جمع آوری گردید. در نهایتً 134 فرد دارای اچ آی وی/ ایدز در این تحقیق شرکت داشتند.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر سه بعد حمایت ساختاری (عضویت در اجتماعات، شبکه اجتماعی شخصی و داشتن پیوند قوی) و دو بعد از حمایت کارکردی (حمایت ابزاری و حمایت عاطفی) با سلامت اجتماعی این بیماران رابطه معناداری داشتند. تنها حمایت اطلاعاتی بود که رابطه‌ای معناداری با سلامت اجتماعی این افراد نداشت. از سه متغیر دیگر مهارت‌های ارتباطی و باورهای مذهبی رابطه معناداری با سلامت اجتماعی افراد دارای اچ آی وی/ ایدز داشتند و بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و سلامت اجتماعی افراد مورد پژوهش رابطه معناداریبه دست نیامد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influencing Factors on Social Health Among People Living With HIV/AIDS Focused on Social Support Talaat Allahyari , Ayoub Eslamian

نویسندگان [English]

  • t a 1
  • ayub eslamian 2
منابع
     -     آدینان، مرضیه. (1391)، بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سلامت اجتماعی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
           -           اسلامیان، ایوب. (1393)، بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی: افراد مبتلا به اچ­آی­وی/ ایدز، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
           -           بخشی پور رودسری، عباس؛ پیروی، حمید؛ عابدیان، احمد. (1384)، بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره بیست وهفتم و بیست و هشتم.
     -     بهروان حسین و همکاران. (1390)، بررسی فرآیند برچسب زنی به بیماران اچ ای وی/ ایدز و پیامدهای آن، مجلهجامعهشناسیایران، دوره دوازدهم، شماره 3.
     -     پروین، ستار؛ اسلامیان، ایوب. (1393)، تجربه زیسته زنان مبتلا به اچ آی وی از روابط اجتماعی، مجله زن در توسعه و سیاست، دوره 12، شماره 2.
     -     تاسیگ، مارک؛ میکلو، جانت و سوبدی، سری. (1386)، جامعه شناسی بیماری‌های روانی، ترجمه: احمد عبداللهی، چاپ اول، انتشارات سمت.
     -     تقی‌پور جاوی. (1390)، بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرکرد، پایان نامه کار شناسی ارشد رشته برنامه ریزی و رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
     -     توکل، محمد و نیک آئین دیبا. (1391)، استیگماتیزه شدن رابطه پزشک ـ بیمار و درمان در افراد مبتلا به اچ آی وی/ ایدز، فصلنامه اخلاق زیستی، سال دوم، شماره پنجم.
     -     حسینی، سیده فاطمه. (1387)، بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.
     -     خیرالله‌پور، اکبر. (1383)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت روانی با تأکید بر سرمایه اجتماعی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
     -     رحیمی، حسین. (1389). رابطه سبک‌های هویت‌یابی و سلامت اجتماعی در نوجوانان 18-15 ساله ساکن مراکز شبانه‌روزی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
     -     رستگار خالد، امیر. (1381)، سنجش تعارض نقش‌های شغلی ـ خانوادگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن: مطالعه موردی خانواده‌های زوجین هر دو شاغل تهران، پایان نامه دکترای جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
     -     دوران، بهزاد. (1383)، پیشنهاد برای حل مسئله اعتیاد به مواد مخدر با اتکا بر شبکه ارتباطات کامپیوتر واسط، فصلنامه ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
     -     سارافینو، ادوارد. (1384)، روان شناسی سلامت، ترجمه: سید علی احمدی و همکاران، چاپ اول، انتشارت رشد.
     -     ضیغمی محمدی، شراره و همکاران. (1390)، دیدگاه پرستاران به تبعیض درمانی ایدز، نشریه مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران،  نشریه پرستاری ایران، دوره 24، شماره 71.
     -     گلیکن، موری. (1392)، مددکاری اجتماعی در قرن 21، ترجمه: عباس‌علی یزدانی و الهام محمدی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
     -     لیوار جانی، شعله. (1375)، بررسی عملی بودن، اعتبار روایی و هنجاریابی مقیاس حمات اجتماعی فلمینگ، باوم، گیبریل و گاچل در میان دانش آموزان مقطع دبیرستانی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
     -     مسعودی، مژگان؛ فرهادی، علی. (1384)، میزان حمایت اجتماعی خانواده از افراد اچ آی وی مثبت و مبتلایان به ایدز، فصلنامه علمی پژوهشی یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان، شماره سه و چهارم، مسلسل 26،.
     -     معتمدی شلمزاری، عبدالله؛ اژه‌ای، جواد؛ آزاد فلاح، پرویز؛ کیامنش، علیرضا. (1381)، بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی، سلامت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از 60 سال، مجله روانشناسی، شماره 22.
     -     نبوی، سیدعبدالحسین و همکاران. (1389)، بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره 4.
     -     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. (1393). وضعیت فعلی و علل شیوع ایدز در ایران، گزارش مرکز مدیریت و مبارزه با بیماری‌ها.
 
    -   Aranda, a and naranjo, b. (2004). Quality of life in HIV positive patiente. Journal association nurses aids care, 15: 265- 273.
    -   Carr RL, Gramling LF. (2012). Stigma: a health barrier for women with HIV/AIDS. Thailand: Information was collected from electronic databases and websites using the search terms 'HIV stigma healthcare': 11-31.
    -   Larson, j. s. (1996). The world Health Organization definition of health: social versus spiritual health, Social Indicators Research, 38:181-192.
    -   Simbayi, L, Kalichman, S.C. (2003). HIV testing attitudes, AIDS stigma and voluntary counseling and testing in a Black township in Cape Town, South Africa. Sexually transmission infections, 79:442-447.
    -   Keyes, C. M، (1988). Social well-being.social psychology Quarterly. 2.121. 140.
    -   Keyes, C. M. & Shapiro, A. (2004). Sosial well-being in the U.S.:A descriptive epidemiology, In Orville Brim, Carol D. Ryff & Ronald C. Kessler (Eds.), Healthing Are You? A national study of well-being of midlife. University of Chicago Press..رنامه ریزی و رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
            -ی، مجله زن در توسعه و سیاست.
            -
    -   Taylor, S. E (2007). Cultural differences in the impact of social support on psychological and biological stress responses. Psychological science, 15: 800- 839.
    -   Wellman, barry,guila, milena. (1999). where does social support come from? The social network basis of interpersonal resources for coping with stress, National institute of mental health, center for urban and community studies, university of toronto.