نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

3 کارشناسی ارشد مطالعات زنان

چکیده

چکیده
زندگی روزمره گستره وسیعی از باورها و کردارهای دینی و شبه دینی را دربرمی‌گیرد. به لحاظ نظری مفهوم دین عامه امکان بحث از ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی و مردمی بودن کردارهای دینی را در زندگی روزمره فراهم می‌کند. دین عامه جایگاهی مغفول در مطالعات دینی داشته است، مفهومی  که در درون، بیرون و حاشیه‌های دین رسمی قرار دارد. این مقاله پس از بحثی نظری درباره مفهوم دین عامه، سعی در بررسی کردار دینی دعانویسی و تجربه آن در میان زنان شهر سنندج را دارد. ایده نظری مقاله حاضر این است که دین عامه و استقبال نسبت به آن پاسخی به ناکامی‌های عینی افراد در زندگی روزمره است. مقاله با اتخاذ رویکردی برساخت‌گرایانه، تجربه افراد از کردار دعانویسی را در چارچوب روش‌شناسی زمینه‌ای بررسی می‌کند. نتیجه آن که روایت افراد از تجربه دعانویسی نامنسجم و انعطاف‌پذیر و عاطفی است. این تجربه احساسی از کردار دینی دعانویسی در پیوند با ناامنی‌های عینی در زندگی روزمره شکل می‌گیرد. بنابراین کردار دینی دعانویسی خلاء میان انتظارات ذهنی و امکانات عینی را پر می‌کند.
واژه‌های کلیدی: دین عامه، نظریه زمینه ای، برساخت گرایی، دعانویسی، امیدهای کوچک.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Popular Religion, Objective Disappointment and Female Strategy of Hopeness: A Study of Experience of Doanewisi in Sanandaj City By: Kamal Khaleghpanah Fatemeh Mirzavandian Akhtar Jelvand

نویسندگان [English]

  • k h 1
  • f m 2
  • a g 3

چکیده [English]

Popular Religion, Objective Disappointment and Female Strategy of Hopeness: A Study of Experience of Doanewisi in Sanandaj City
Kamal Khaleghpanah[1]  , Fatemeh Mirzavandian[2]  ,  Akhtar Jelvand[3]
Received: 22/10/2015       Accepted: 11/7/2016
 
Abstract:
Everyday life includes the wide range of beief and religious and quasi religious practice. Theoretically, concept of popular religioun provides possible to discuss popular features of social, cultural and religious practices in everyday life. Popular religion in religious studies have neglected place, a concept that inside, outside and margin is the official religion. This article outlines the theoretical debate on the concept of popular religion Doanevisi to evaluate religious practice and experience it is among women in Sanandaj. Idea of article is that religion and public comments received in response to that objective to failures of people in everyday life. In constructuralist approach discovery in experience of women from Danvysy practice in the context of the grounded theory methodology. As a result of the experience of Danvysy is incoherent and flexible and emotional narrative. The emotional experience of religious practice Danvysy formed in relation with objective insecurity in everyday life. So religious practice Danvysy bridge the gap between subjective expectation and objective possibility.
Key Words: Popular Religion, Objective Disappointment and Female Strategy of Hopeness
 [1]. Assistant Professor, Depat.Sociology, KurdistanUniversity. (Corresponding
    Author).   kkhaleghpanah@yahoo.com


[2]. MA, Sociology. KurdistanUniversity.    fmirzavandian@yahoo.com


[3]. MA, Women Studies. ShahidBahonarKermanUniversity.  ajelvand@yahoo.com

منابع
-  شریعتی، سارا. (1385)،‌‌هانری دروش، جامعه‌شناسی در مواجهه با دین، تهران: نشر کوچک.
-  دیویس، چارلز. (1387)، دین و ساختن جامعه، ترجمه: محسن محدثی، تهران: نشر یادآوران.
-   استراس، آنسلم. (1390)، اصول روش تحقیق کیفی، ترجمه: بیوک محمدی، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-   بکفورد، جیمز. (1389)، دین و نظریه اجتماعی، ترجمه: مسعود آریایی‌نیا، تهران: دانشگاه امام صادق.
-   موسی‌پور، ابراهیم. (1389)، مقدمه‌ای بر پژوهش دین عامیانه، تهران: نشر جوانه توس.
-   فیشر، ماری. (1387)، دین در قرن بیست و یکم، ترجمه: مرضیه سلیمانی، تهران: نشر علم.
-   کیوپیت، دان. (1387)، عرفان پس از مدرنیته، ترجمه: الله‌کرم کرمی‌پور، تهران: مرکز مطالعات ادیان و مذاهب.
-   Sharot, stephen. (2001). A Comparative sociology of world Religions, Newyork University Press.
-   Badone, Ellen. (1990). Religions Orthodoxy and popular Faith in European society. PrincetonUniversity press.
-   Craig, T. (2008). Folk – Religious Belief and practice in central Mexico. proquest LLC.
-   Shaw, D. (1999). Understanding Folk Religion. Bakerbooks.
-   Williams, P. (1989). Popular Religion in Amerca, Illini Books.
-   Kapalo, J. (2006). text, context and performance, Brill.
-   Beckstorm, Edward. (2013). Beyand Christian folk Religion, wipf and stock.
-   Bauman, R. (2004). A world of others worlds. Cross – cultural perspectives on inter textuality. Blackwell publishing.
-   Bawman, M. (2012). Vernacular Religion in Everyday life. Routledge.
-   Varul, Matthias Zick. (2015). "Consumerism as Folk Religion: Transcendence, Probation and Dissatisfaction with Capitalism". Studies in Christian Ethics. Vol. 28 No 4.
-   Leopold, Anita. (2004). Syncretism in religion: A reader. Routledge.
-   Gort, Jerald. (1989). Dialogue and syncretism: An interdisciplinary approach. William b. eerdemans.
-   Kitiarsa, Pattana. (2005). Beyond syncretism: Hybridization of popular religion in contemporary Thailand. Journal of southeast asian studies. Vol. 36. No 3.