نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22054/rjsw.2024.75260.705

چکیده

مهاجرت همواره با نتیجه صرفاً مثبت همراه نیست و پیامدهای متنوعی را در خود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش‌های روانی و اجتماعی نوجوانان مهاجر افغانستانی ساکن شهر رفسنجان بود. در بهار سال ۱۴۰۲ تعداد 14 نفر از این گروه که حداقل دو سال اقامت در ایران داشتند، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش این پژوهش از نوع پدیدارشناسی توصیفی بود و داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمدند و 2 مصاحبه انتهایی جهت اطمینان از اشباع داده‌ها انجام گرفت. محتوای مصاحبه با روش هفت مرحله‌ای کلایزی کدگذاری شد. و درنهایت ۷۲ مضمون فرعی و ۱۷مضمون اصلی استخراج شد و این موارد در پنج مضمون هسته‌ای «مشکلات روان‌شناختی، چالش‌های فرهنگی- ارتباطی، چالش‌های شغلی، مشکلات مربوط به تغییر سبک زندگی و چالش‌های مربوط به خانواده» قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که سختی‌های فرایند مهاجرت در کنار خاطرات بد و چالش‌های سازگاری بافرهنگ جدید و نگرش‌های تعصب‌آمیز در این بازه سنی، نوجوانان را در برابر مشکلات سلامت روان و آسیب‌های اجتماعی آسیب‌پذیر ساخته. بنابراین جامعه ما برای داشتن افراد سالم و همدل باید از پذیرش بیشتر فرهنگی در مورد این گروه برخوردار باشد و خدمات سلامت روان متناسب با آنان ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation the psychosocial challenges of Afghan immigrant male adolescents

نویسندگان [English]

  • Ali Azimi 1
  • Maryam Hayati 2
  • Kianoush Zahrakar 3

1 Counseling Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Counseling Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Migration is not always associated with a purely positive result and has various consequences. The purpose of this research was to Evaluation the psychosocial challenges of Afghan immigrant adolescents living in Rafsanjan. In the spring of 1402, 14 people from this group, who had lived in Rafsanjan for at least two years, were selected by purposeful sampling. The method of this research was descriptive phenomenology and data were obtained using semi-structured interviews and 2 final interviews were conducted to ensure data saturation. The content of the interview was coded with the seven-step method of Claysey. And finally, 72 sub-themes and 17 main themes were extracted and these items were placed in five core themes "psychological problems, cultural-communication challenges, job challenges, problems related to lifestyle change and family challenges". The findings of the present study showed that the hardships of the immigration process, along with bad memories and the challenges of adapting to the new culture in this age range, made adolescents vulnerable to mental health problems and social harms. Therefore, in order to have healthy and empathetic people, our society should have more cultural acceptance of this group and mental health services should be provided according to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "psychologica challenges"
  • "social challenges"
  • "adolescents"
  • " Afghan immigrants"