نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

10.22054/rjsw.2023.68678.606

چکیده

مراقبین، موقعیت منحصربه‌فردی در ارتباط با رشد کودکان دارند و این موضوع زمانی که مخاطبان آنان کودکان ساکن در مراکز نگهداری شبانه‌روزی باشند، اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند. هدف از این مطالعه، پرداختن تجارب مراقبان در نگهداری از کودکان ساکن مراکز نگهداری شبانه‌روزی بوده است. در این پژوهش پدیدارشناسی توصیفی (1401)، 19 مراقب با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند با حداکثر تنوع وارد مطالعه شدند. محیط پژوهش متناسب با پژوهش کیفی، مراکز نگهداری شبانه‌روزی خصوصی و دولتی استان تهران در نظر گرفته شدند. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه‌های ساختارنیافته درباره تجربه مراقبان در نگهداری از کودکان استفاده شد. مصاحبه‌ها ضبط، دست‌نویس و مطابق روش "کلایزی" تحلیل شدند. مقوله‌های به دست آمده، غرق‌شدگی در کار (مقوله‌های فرعی تسری احساسات والدگری بیدار شده به همه وجود و رنج کشیدن از دردهای کودکان)، مجال رشد یافتگی (مقوله‌های فرعی فرصت رشد معنویت، مراقبت به مثابه پرورش‌دهندگی کودکان، فرصت رشد فردی و جدی تلقی نمودن مراقبت کنندگی)، مقوله مشکلات سیستم‌های بالادستی (مقوله‌های فرعی مشکلات ناشی از سیستم کلان اجتماعی و مشکلات ناشی از سیستم سازمان بهزیستی) و مشکلات ناشی از ماهیت کار (مقوله‌های فرعی کار با کودکان آسیب دیده و دشواری مدیریت ارتباطات) را شامل شد. تجارب مراقبان مشارکت‌کننده در این پژوهش نشان داد شغل مراقبت بخصوص با چنین مخاطبانی موقعیتی حساس بوده و به راحتی از حیطه شغلی فراتر رفته و تمامی ابعاد زندگی مراقب را درگیر می‌کند؛ از این رو حمایت از ایشان امری اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Caregivers' Experiences of daycare centres of the Welfare Organization

نویسندگان [English]

  • Nasrin Homayouni Bakhshayesh
  • Koursoh Fathi Vajargah
  • Mahbuobeh Arefi

Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Caregivers have a unique role in the development of children, and this becomes even more important when the children living in residential child care facilities are addressed. The present investigation aimed at exploring the caregivers' experiences in taking care of children living in residential child care facilities (RCCF). In this qualitative study (1401), 19 caregivers were selected using maximum variation sampling. Private and public residential child care facilities in Tehran, Iran, were involved in the study. Unstructured interviews on caregivers' experiences in taking caring of children were employed to collect the data. The interviews were recorded, handwritten, and analyzed according to the "Klaizi" method. The obtained categories included drowning in work (subcategories of the spread of awakened parental feelings to all existence and suffering from children's pains), opportunity for growth (subcategories of opportunity for spiritual growth, care as raising children, opportunity for personal growth and taking caregiving seriously), and main categories of problems of upstream systems (subcategories of problems caused by the macro-social system and problems of the welfare organization system) and problems caused by the nature of the work (with subcategories of working with injured children and communication management difficulty). The experiences of caregivers participating in this study indicated that the job of caretaking, especially with such an audience, is a sensitive situation and easily goes beyond the job and involves all aspects of the caregiver's life. Therefore, supporting the caregivers is inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caregiver
  • Child
  • Phenomenological
  • Residential child care facilities
  • Welfare Organization