نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشگاه یاسوج- گروه جامعه شناسی- ایران

10.22054/rjsw.2023.72207.658

چکیده

به دلیل پیچیدگی و شیوع گسترده مواد و روان گردان ها، تلاش می شود از ظرفیت های جامعه همچون جوانان در جهت پیشگیری از این آسیب اجتماعی استفاده شود. پژوهش حاضر تلاش کرده است مشارکت جوانان در پیشگیری از مواد را بررسی و رابطه آن را با مسئولیت پذیری، عملکرد پلیس، آگاهی از پیامدهای مواد، مهارت حل مساله، و برخی متغیرهای جمعیتی مورد تحلیل قرار دهد. این پژوهش از نوع کمّی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، جوانان 30-18 سال در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت هستند که 332 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. ابزار تحقیق، جهت سنجش مشارکت در پیشگیری از مواد، مسئولیت پذیری، عملکرد پلیس، و آگاهی از پیامدهای مواد، پرسشنامه های پژوهشگر ساخته بودند که با استفاده از اعتبار محتوا و همسانی درونی به روش آلفا کرانباخ، تعیین اعتبار و پایایی شدند. به علاوه، جهت سنجش مهارت حل مساله از پرسشنامه دزریلا و همکاران (2002) استفاده گردید. یافته های توصیفی نشان دادند، مشارکت جوانان در پیشگیری از مواد در سطح متوسط رو به پایین است و به ویژه در بعد رسمی (تعامل و همکاری با پلیس) پایین است. یافته های استنباطی نشان دادند، ارزیابی عملکرد پلیس، آگاهی از پیامدهای موا، مهارت حل مساله، و سکونت در شهر گچساران رابطه معناداری با مشارکت در پیشگیری از مواد و روان گردان ها دارند و 206/0 از تغییرات آن را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Youth Participation in Drugs and Psychotropic Substance Prevention and Its Related Psycho-Social Factors

نویسندگان [English]

  • Siroos Ahmadi 1
  • Maryam Mokhtari 2

1 Dept. of Sociology, Yasouj University, Yasouj, Iran

2 Dept. of Social Science, Faculty of Humanity, Yasouj University, Yasouj, Iran

چکیده [English]

Although, the police are the main responsible for the prevention of drugs and psychotropic substance, due to the complexity and prevalence of this phenomenon, efforts are being made to use the capacities of the society like the youth to prevent this social pathology. This survey has investigated the youth participation in the prevention of the drugs and psychotropic substance and to examine its relationship with responsibility, police performance, awareness from the drugs consequences, problem solving skill, and some demographic variables. Population is the youth aged 18 to 30 in Yasouj, Gachsaran, and Dehdasht, that 332 cases were selected using the multi-stage random sampling method. Research instruments for measuring the participation in the prevention of the drugs, responsibility, police performance, and awareness from the drugs consequences are the researcher-made questionnaires, that their validity and reliability were assessed using the content validity and the Cronbach’s coefficient respectively. Furthermore, to measure the problem solving skill, the questionnaire prepared by D’Zurilla et al (2002) was employed. The descriptive findings showed that, the youth participation in the prevention of the drugs and psychotropic substance is on average and in particular, in the formal dimension (interaction & cooperation with police) is low. In addition, the analytical findings revealed that there is a significant relationship between police performance, awareness from the drugs consequences, problem solving skill, and the residency in Gachsaran, and the youth participation in the prevention of the drugs. The above-mentioned variables explain .206 of the variance of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation in prevention
  • Responsibility
  • Police performance
  • Awareness of the consequences
  • Problem-solving skill