نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری، عضو هیئت علمی ، گروه علوم اجتماعی4

2 دانشگاه حکیم سبزواری، مرکز پژوهشی علوم جغرافیا و مطالعات اجتماعی، گروه مطالعات اجتماعی.

3 دانشجو، دانشگاه فردوسی

چکیده

تحولات اجتماعی و فرهنگی در چند دهه اخیر سبب جذب بیشتر توانیابان در جامعه شده است اما هنوز وجود برخی موانع، از حضور توانیابان در جامعه و استفاده از فرصت‌های توزیع شده در آن جلوگیری می‌کند. در این پژوهش ما به‌دنبال شناخت و بررسی عوامل موثر بر وضعیت تمایل و دسترسی توانیابان به مشارکت اجتماعی و فرصت‌های فعالیت داوطلبانه هستیم.
رویکرد پژوهش حاضر کیفی-کمی و ابزار جمع‌آوری داده، مصاحبه‌های عمیق فردی و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریات، تحقیقات پیشین و مضامین مستخرج از بخش کیفی است. دامنه سنی افراد مورد مطالعه از 15 تا 40 سال، انتخاب نمونه در بخش کیفی به روش گلوله برفی و مصاحبه عمیق فردی با 15 نفر از توانیابان و در بخش کمی یک تمام شماری از افراد 15 تا 40 سال مجتمع آموزشی نیکوکاری توانیابان در شهر مشهد است، تعداد پاسخگویان 137 نفر می باشد.
در این پژوهش پس از استخراج مضامین از زمینه، به بررسی آماری ویژگی های فردی و جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی توانیاب، نگرش جامعه ، وضعیت عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی و وضعیت عملکرد رسانه ها از دید توانیاب، میزان رضایت از وضعیت اقتصادی، وضعیت دسترسی در فضای شهری و سیستم حمل و نقل عمومی و میزان دسترسی به امکانات آموزشی و محتوای درسی مناسب پرداختیم . نتایج حاکی از این است که سطح درآمد، وضعیت اقتصادی، دسترسی به فضای شهری، دسترسی به امکانات و محتوای آموزشی مناسب و نگرش منفی جامعه از عواملی است که بر وضعیت تمایل و دسترسی توانیابان به فرصت‌های فعالیت داوطلبانه تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognition and investigation the status of people with special needs tendency and access to voluntary activity opportunities in Mashhad-Iran Case Study: Educational complex rehabilitation charity

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghodrati 1
  • Shafieh Ghodrati 2
  • Narges Niyazi 3

1 Hakim sabzevari university

2 Research Center of Geographical Sciences and Social Studies, University of Hakim Sabzevari

3 Ferdosi university of mashhad

چکیده [English]

In this research, we try to investigate the tendency and access to voluntary activity opportunities through a case study of the Rehabilitation Charity Complex in Mashhad with the aim of identifying barriers to access to voluntary activity opportunities among people with special needs aged from 15 to 40 of the educational complex rehabilitation charity in Mashhad. The approach of the present study is qualitative- quantitative integration method and for data collection we used in-depth individual interview with 15 people have special needs and researcher-made questionnaire based on theories, previous research and qualitative paradigm model of present study. Sample selection in the qualitative section is the snowball method and in the quantitative section is all the members aged from 15 to 40 of complex rehabilitation charity in Mashhad-Iran. The number of respondents is 137.

In this research, after extracting the categories from the field of study, we looked at a statistic of personality and demographic characteristics, access status in urban space and public transport system, the performance of government officials and institution and media, economic conditions, access to course content suitable and educational facilities and the negative attitudes of the community. The results show that income level, economic conditions, access status in urban space, access to course content suitable and educational facilities and the negative attitudes of the community is affect the status of people with special needs tendency and access to voluntary activity opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary activity
  • tendency
  • access
  • economic