نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز البرز.

2 مربی علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مرکز البرز. (نویسنده مسئول).

3 موسسه آموزش عالی محمدیه قزوین مربی آموزشی مدیریت

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی انگیزه پیشرفت در رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به کارآفرینی دانشجویان است. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در تمام مقاطع در سال تحصیلی 96-95 می‌باشند که از بین آن‌ها، 382 نفر با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب و داده‌ها جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس و آزمون تی و تحلیل مسیر استفاده شده   است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین سرمایه اجتماعی کل، اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی، شبکۀ اجتماعی و انگیزۀ پیشرفت با روحیۀ کارآفرینی دانشجویان رابطه مثبت و معنا‌داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنا‌داری بین ابعاد روحیه کارآفرینی و متغیرهای مستقل تحقیق بود. نتایج تحقیق همچنین میانگین نمره دانشجویان را برای روحیۀ کارآفرینی، متوسط رو به بالا ارزیابی نمود (51/66 درصد). نتیجه تحلیل مسیر صورت گرفته نیز نشان داد که متغیر انگیزۀ پیشرفت به‌صورت مستقیم 29/0 درصد بر متغیر وابسته تأثیر داشته و همچنین متغیر شبکۀ اجتماعی بیشترین تأثیر را هم به‌صورت مستقیم (36/0 درصد) و هم به‌صورت غیرمستقیم (40/0 درصد) از طریق متغیر انگیزۀ پیشرفت بر متغیر روحیۀ کارآفرینی داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Capital with Mediating the Motivation of Advancement on the Entrepreneurial Spirit

نویسندگان [English]

  • leila fathi 1
  • maryam por kasmaei 2
  • Mohhamad Ebrahimi 3

1 Leila. Fathi; Ph.d. student of sociology, research, science, Islamic Azad University, Tehran,Iran.

2 payam noor alborz

3 Assistant Professor Departmant of managment , university of mohhamadiye qazvin, Tehran, Iran.

چکیده [English]

the main objective of this research is to examine the impact of social capital and its dimensions and the motivation for advancement on the entrepreneurial spirit of students. The statistical population of the study is all TabrizUniversity students at all levels in the academic year of 1395-1396, from whom 382 students were selected through random sampling and the data were collected. The results showed that there is a positive and significant relationship between total social capital, social trust, social norm, social network and motivation for progress with the entrepreneurial spirit of students. In addition, the results indicated that there was a positive and significant relationship between the dimensions of entrepreneurial spirit and independent variables of research. The result of path analysis also showed that the motive of progress directly influenced the dependent variable by 0.29%. The variable of social trust is 0.14% directly and 0.18 percent have influenced the entrepreneurial spirit through the motive of progress. The social norm variable, as much as 0.15%, has influenced the entrepreneurial spirit of the studied sample. Finally, the social network variable had the most direct effect (0.36%) and indirectly (40.0%) through the variable of the motive of progress on the variable of entrepreneurial spirit.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial spirit
  • motivation for progress
  • social trust
  • social network
-  احمدپور داریانی، محمود. (1379). کارآفرینی (تعاریف، نظریات، الگوها)، تهران: نشر شرکت پردیس 57، چاپ اول.
-  احمدپور داریانی، محمود و مقیمی، سید محمد. (1389). مبانی کارآفرینی، تهران: انتشارات فر اندیش،چاپ دهم.
-  اخوان، پیمان. (1386). بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کارآفرینی و ارائه یک رویکرد چندوجهی. مطالعه موردی (صنعت قطعه‌سازی خودرو)، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی. 6(17): 133- 107.
-  اکبری، کرامت‌الله (1387)، توسعه کارآفرینی (رویکرد آموزشی)، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سوم.
-  الیاسی، قنبرمحمد. (1390). نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی، توسعه کارآفرینی. 3(11): 26-7.
- امین بیدختی، علی‌اکبر و شریفی، نوید (1390). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی: ارائه یک الگوی نظری، مجله راهبرد یاس. 8(2): 185-163.
-  تمنایی فر، محمدرضا و گندمی، زینب. (1390). رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، فصلنامه راهبردهای آموزش. 4(1): 19-15.
-  جزنی، نسرین. (1386). کارآفرینی دانش‌آموختگان دانشگاهی، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.
-  حسین صمدی، علی. (1388). سرمایه اجتماعی و توسعه مالی اقتصاد در ایران 1385-1350، نشریه تحقیقات اقتصادی. 8(8): 144-117.
-  حق‌شناس، اصغر. (1386). الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران. 2(8): 73-31.
-  خانجانی، زینب. (1387). رابطه ویژگی‌های کم دامنۀ شخصیت بااستعداد و عملکرد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز، مطالعات روانشناسی. 4(1): 69- 47.
-  ربیعی، علی و صادق زاده، حکیمه. (1390). بررسی رابطه سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی. 11(41): 221- 191.
-  سعیدی کیا، مهدی. (1388). اصول و مبانی کارآفرینی، انتشارات کیا، چاپ سیزدهم.
-  سلجوقی، خسرو. (1388). فرهنگ کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی، اهمیت، ضرورت و جایگاه، کتاب ماه علوم اجتماعی. 2(3): 75-58.
-  شیانی، ملیحه و موسوی، میرطاهر. (1390)، تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر کرمان، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی. 11(41): 122-93.
-  عسگری، محمدهادی و قاتع، مازیار. (1390). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی (مطالعه موردی: صنعت فولاد ایران)، ماهنامه مهندسی مدیریت. 5(4): 8-4.
-  علایی خرایم، رقیه. (1391). مقایسه باورهای خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری، مجله ناتوانایی‌های یادگیری. 1(3): 104-83.
- غفاری، هادی و یونسی، علی. (1389). بررسی قابلیت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 3(3): 136-115.
-  غفوری، محمدرضا. (1387). رابطه انگیزه پیشرفت و سرسختی روان‌شناختی با هیجان خواهی و مسئولیت‌پذیری، دانش و پژوهش در روانشناسی. 10(36): 188-165.
-  فرزی، حامد. (1392). تعیین رابطه سخت رویی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجویان ورزشکار دانشگاه‌های ایران و عراق، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی. 3(7): 88-75.
-  قاسمی افشار، منصور. (1391). تبیین رابطه خلاقیت و انگیزه پیشرفت با کارآفرینی از دیدگاه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه. 5(4): 99-89.
-  کرمی، بختیار. (1392). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و خود پنداره تحصیلی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 2(4):139-121.
-  ملک سعیدی، حمیده. (1392). عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 9(1): 151-141.
-  میرزائی، مجتبی. (1393). بررسی میزان پتانسیل کارآفرینی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سراسری تبریز.
-  میرزایی، محمد. (1394). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پتانسیل کارآفرینی، دو فصلنامۀ جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه. 4(2): 103-75.
-  نظری، محمدرضا. (1389). کارآفرینی، نشر پیام پویا، چاپ دوم.
-  نوابخش، مهرداد و فدوی، جمیله. (1387)، بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری، پژوهشنامه علوم اجتماعی. 2(1): 47-25.
-  هزارجریبی، جعفر. (1382). توسعه کارآفرینی و دانش‌آموختگان، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 30(11): 177- 159.
-  هزارجریبی، جعفر. (1384). کارآفرینی، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصادی، چاپ اول.
 
-   Alder, pikon & kwon, Stan. (2002). “Social Capital Prospects for a new Concept ", Academy of Management Review, 27(1): 17-40.
-   Binks, Minor., Starkey, Kat. and Mahon, Cilvan. (2006). Entrepreneurship education and the business school. Technology Analysis & Strategic Management, 18(1), 1-18.
-   Casson, Mark, glosta, Marina della. (2007). Enternrurship and Social Capital: Analysing the impact of social network on Enterpreneural activity from a Rational Action Perspective, international small bosiness journal,vol(3); 220-244.
-   Davidsson, piterz & Honig, Benson. (2003). "The role of Social and Human Capital among nascent entrepreneurs, Journal of Business Venturing, 3(18), 301-331.
-   Gwan, Soo. (2010). “Impacts of Social Capital on Entrepreneurship, Innovation, and Economic Development in the Knowledge Economy ", George Mason University; 3393615.
-   Harriss, John. (1997). “Policy Arena, Missing link or Analytically Missing? The Concept of Social Capital ", Journal of Interational Development, (9): pp. 919-937.
-   Masuda Tilor. (2006). The Determinants of Latent Entrepreneurship in Japan, Small Business Economics, 26, 227-240.
-   Naude, Wim. (2008). Entrepreneurship in Economic Development, World Institute for Development Economics Research, 1-45.
-   Esgandari, Simin & Mohammadi, Sardar & Moharramzadeh, Mehrdad. (2012). The Relationship between Social Capital and Entrepreneurship in
Exercising and Youth Administration of Ardebill Province, Archives of
Applied Science Research, 4(5): 2105-2109.
-   Shafaati Laleh, Reza. (2012). "Study on Relationship between Social Capital and Entrepreneurship ", Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(8), 7719-7726.
-   Van praag.Mirjam; some classic views on entrepreneurship, De Economist 14(7): 311-335, 1999.
-   Wool Cock, Michael & Narayan, Deepa. (2000). " Social Capital: Implications of Development Theory Research, and Policy ", Word Bank Research Observer, 15(2): 22-36.