اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار در شهر یزد

سیدرضا جوادیان؛ مهرناز السادات حیدرپور یزدی؛ سیده مریم بهزادمنش

دوره 4، شماره 13 ، آذر 1396، ، صفحه 164-189

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10226

چکیده
  چکیده این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش هوش معنوی بر تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام‌شده است. این تحقیق یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‌شهر یزد در سال 1395 بود. از میان این زنان تعداد 30 نفر با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر