نویسنده = ����������������� ������������ ������
سالمندی و ناخشنودی در روابط خانوادگی (مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در بین سالمندان تهرانی)

دوره 6، شماره 19، خرداد 1398، صفحه 79-129

10.22054/rjsw.2020.44598.328

کرم حبیب‌پور گتابی؛ صلاح الدین قادری؛ زهرا رادپور