طراحی مدل مفهوم خانواده در زوجین متقاضی طلاق بر اساس نظریه داده بنیاد

زینب شاه بختی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ جعفر حسنی؛ محمود جاجرمی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1397

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.10952

چکیده
  مطالعه حاضر با روش کیفی، از روش داده بنیاد تلاش می‌کند تا مفهوم خانواده در تجربه زیسته زوجین متقاضی طلاق را شناسایی نماید. هدف این مطالعه، رسیدن به درکی از تجربه زیسته زوجین متقاضی طلاق و استخراج مدل از درون این تجربیات و ترسیم پارادایم مربوطه است. داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با زوجین متقاضی طلاق در دادگاه خانواده ...  بیشتر