نویسنده = ���������� ���������� ��������
گونه شناسی باندهای جرم و فساد در فضای مجازی.

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 143-165

10.22054/rjsw.2014.1526

طلعت اله یاری؛ سجاد مجیدی پرست