واکنش مردم شهر تهران به وقوع زلزله و تجربیات کمک‌رسانی آن‌ها

احمد غیاثوند؛ سعیده امینی؛ زینب رضیئی

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1397

https://doi.org/10.22054/rjsw.2018.10949

چکیده
  امروزه بررسی تلقی افراد از کمک‌رسانی، نحوه و چگونگی آن در شرایط زلزله از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف توصیف و تبیین وضعیت کمک‌رسانی مردم شهر تهران در زلزله کرمانشاه انجام ‌گرفته است. به‌منظور نیل به این هدف، چارچوب نظری با اتکا به نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی (مبادله اجتماعی جان پیلاوین، نظریه فرآیند تصمیم‌گیری ...  بیشتر