اثربخشی درمان راه‌حل مدار کوتاه‌مدت (SFBT) بر پیشگیری از عود اعتیاد .

کاوه قادری بگه جان؛ محمد مسعود متولی؛ یوسف اسمری؛ شورش لطفی

دوره 2، شماره 3 ، فروردین 1394، ، صفحه 74-108

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.4743

چکیده
  چکیده این پژوهش اثربخشی درمان راه‌حل مدار کوتاه‌مدت (به‌عنوان یکی از مداخلات مددکاری اجتماعی کلینیکی و روانشناختی) را بر تاب‌آوری و پیشگیری از عود مردان وابسته به مواد مخدر شهرستان قروه مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه به روش نیمه آزمایشی و به‌صورت اجرای پیش‌آزمون- پس‌آزمون بر روی دو گروه (آزمایش و کنترل) همراه با پیگیری سه‌ماهه ...  بیشتر