نویسنده = ���������� ������������������ ����������
تجربه زیسته برون رفت از وابستگی عاطفی به شخص در افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد

دوره 8، شماره 29، آذر 1400

10.22054/rjsw.2022.62706.515

محمود شجاعت رفسنجانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ حمیدرضا آریانپور؛ ملیحه مصیبی