دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، بهار 1396 
7. فهم تجربه زیسته افراد کارتن خواب در شهر تهران

صفحه 214-262

10.22054/rjsw.2017.9657

اکبر بخشی نیا؛ حبیب آقابخشی؛ محمدسعید ذکایی