دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1395 
6. رابطه توسعه و طلاق در ایران .

صفحه 180-217

10.22054/rjsw.2016.9265

منصور دیهول؛ سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی