اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمیده عادلیان راسی

مددکاری اجتماعی استادیاردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
hadelyanyahoo.com
////

سردبیر

محمد زاهدی اصل

مددکاری اجتماعی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
zahedi2010yahoo.com
////

اعضای هیات تحریریه

حبیب آقابخشی

مددکاری اجتماعی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

////
haghabakhshi7gmail.com
////

حسن سرایی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
hsaraieyahoo.com
////

عذرا جاراللهی

جامعه شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
jarollahi2009gmail.com
/////

مریم شریفیان ثانی

مددکاری اجتماعی استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

/////
m.sharifiansanigmail.com
////

فرامرز سهرابی

روانشناسی استاد تمام دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

/////
asmar567yahoo.com
////

حسین یحیی زاده پیرسرایی

مددکاری اجتماعی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

/////
hossein_yahyahoo.com
////

احمد برجعلی

روانشناسی دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

/////
borjaliatu.ac.ir
////

سعید معیدفر

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

////
smoidfaraut.ac.ir

مریم قاضی نژاد

جامعه شناسی دانشیار

maghazinejadyahoo.com
09123275735

سهیلا صادقی فسائی

دانشیاردانشگاه تهران

s-sadeghiyahoo.com
09171181546

علی اصغر سعیدی

برنامه ریزی اجتماعی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

saeidiut.ac.ir
09122164390

مدیر داخلی

الهام محمدی

مددکاری اجتماعی استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

e.mohammadi1986gmail.com
22266617-22223001-3

ویراستار انگلیسی

سمانه طریقت

دکتری آموزش زبان انگلیسی ویراستارلاتین

samanehtarighatyahoo.com

کارشناس نشریه

مژگان فارسی

مدیریت امور فرهنگی کارشناسی ارشد

//////
farsi.mf44gmail.com
22266617-22223001-3

صفحه آرا

لیلا خدابنده لو

لیسانس پژوهشگری حروف چینی وصفحه آرایی

hojjatiatu.ac.ir
44737520