اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمیده عادلیان راسی

مددکاری اجتماعی استادیاردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
hadelyanatyahoo.com
////

سردبیر

محمد زاهدی اصل

مددکاری اجتماعی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
zahedi2010atyahoo.com
////

اعضای هیات تحریریه

حبیب آقابخشی

مددکاری اجتماعی دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

////
haghabakhshi7atgmail.com
////

حسن سرایی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
hsaraieatyahoo.com
////

عذرا جاراللهی

جامعه شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

////
jarollahi2009atgmail.com
/////

مریم شریفیان ثانی

مددکاری اجتماعی استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

/////
m.sharifiansaniatgmail.com
////

فرامرز سهرابی

روانشناسی استاد تمام دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

/////
asmar567atyahoo.com
////

حسین یحیی زاده پیرسرایی

مددکاری اجتماعی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

/////
hossein_yahatyahoo.com
////

احمد برجعلی

روانشناسی دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

/////
borjaliatatu.ac.ir
////

سعید معیدفر

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

////
smoidfarataut.ac.ir

مریم قاضی نژاد

جامعه شناسی دانشیار

maghazinejadatyahoo.com
09123275735

سهیلا صادقی فسائی

دانشیاردانشگاه تهران

s-sadeghiatyahoo.com
09171181546

علی اصغر سعیدی

برنامه ریزی اجتماعی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

saeidiatut.ac.ir
09122164390

مدیر داخلی

الهام محمدی

مددکاری اجتماعی استادیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

e.mohammadi1986atgmail.com
22266617-22223001-3

ویراستار انگلیسی

سمانه طریقت

دکتری آموزش زبان انگلیسی ویراستارلاتین

samanehtarighatatyahoo.com

کارشناس نشریه

مژگان فارسی

مدیریت امور فرهنگی کارشناسی ارشد

//////
farsi.mf44atgmail.com
22266617-22223001-3

صفحه آرا

لیلا خدابنده لو

لیسانس پژوهشگری حروف چینی وصفحه آرایی

hojjatiatatu.ac.ir
44737520