شماره جاری: دوره 4، شماره 14، زمستان 1396 

1. حق سالمندان به شهر در کرمانشاه

صفحه 1-35

10.22054/rjsw.2017.10262

سیاوش قلی پور؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی


3. نشاط‌آفرینی و سلامت اجتماعی دانشگاهیان (ارائه یک نظریه داده بنیاد )

صفحه 67-104

10.22054/rjsw.2017.10264

بهنوش جووری؛ یوسف محمدی مقدم؛ سوسن قهرمانی قاجار؛ نرگس حسن مرادی


6. فهم تجربۀ زیسته زنان بی‌خانمان

صفحه 177-215

10.22054/rjsw.2017.10267

علی اصغر درویشی فرد؛ خدیجه فیضی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه صفحه آرا
شاپا چاپی
2476-6399
شاپا الکترونیکی
2476-6380