تعداد مشاهده مقاله

59,132

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

125,090

نسبت مشاهده بر مقاله

574.1

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1214.47

تعداد مقالات ارسال شده

411

تعداد مقالات رد شده

230

درصد عدم پذیرش

56

تعداد مقالات پذیرفته شده

42

درصد پذیرش

10


اپیدمی ویروس کرونا آثار و تبعات روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن، دلمشغولی هایی را برای مردم ، مسئولان و دلسوزان جامعه ایجاد کرده است که لازمه کاهش این نگرانی‌ها ،شناخت و مدیریت تبعات منفی این بحران میباشدکه آن هم با ورود فعال و مسئولانه صاحبان اندیشه و تجربه، به عرصه پژوهش و بررسی علمی این پدیده امکان پذیرخواهد بود؛ به خصوص اینکه معمولاً آثار این قبیل بحرانها بعد از گذر از آن بروز و ظهور می کند . بر این اساس مجله علمی پژوهشی "پژوهشنامه مددکاری اجتماعی "دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد در راستای حوزه تخصصی خود، ویژه نامه ای به این موضوع اختصاص دهد بنابراین از اساتید معزز، پژوهشگران محترم و دانشجویان عزیز تحصیلات تکمیلی درخواست می‌شود در این خدمت علمی و ماندگار با ارائه مقاله های مرتبط با محورهای زیر، ما را در انجام این تکلیف علمی -حرفه ای یاری کنند. بدیهی است که با عنایت به فوریت موضوع ،مقاله های دریافتی در اسرع وقت داوری و نتیجه آن اعلام خواهد شد .
محورهای اصلی
ا- آثار مثبت و منفی بحران کرونا بر مناسبات خانوادگی و زناشویی
۲-واکاوی تاثیر فضای مجازی بر مناسبات خانوادگی و تعاملات اجتماعی
۳- بحران کرونا وآسیبهای اجتماعی( طلاق تکدی اعتیاد و....)
۴-بحران کرونا و گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه (سالمندان بیماران خاص و...)
۵ -نقش سازمان های مردم نهاد در مقابله با بحران کرونا.
۶- بحران کرونا و چگونگی همراهی مردم با سیاست های دولت و حاکمیت.
۷ -واکاوی وضعیت سرمایه اجتماعی در رابطه با بحران کرونا
.۸-آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی کرونا بعد از عبور از
۹-مداخلات روانی-اجتماعی درمواجهه با بحران کروناوتبعات آن .
ضمنا برای ارسال مقالات به وبسایت مجله با نشانی http://rjsw.atu.ac.ir مراجعه فرمائید .
با تشکر از همکاری ارزشمندتان هیئت تحریریه پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 15، بهار 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه صفحه آرا
شاپا چاپی
2476-6399
شاپا الکترونیکی
2476-6380

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان