بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تاج الدین، محمد باقر [1] استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • تاج مزینانی، علی اکبر [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
 • ترکمان، فرح [1] هیأت علمی گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • تمیزی فر، ریحانه [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران (نویسنده مسئول).
 • توکلی، محبوبه [1] کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لطفی، شورش [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 • لطیفی، غلامرضا [1] دانشیار برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

م

ن

 • نادری ملک، زهرا [1] مددکاری اجتماعی-دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه علامه طباطبایی-تهران.ایران
 • ناطقی، زکیه [1] گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 • نصیر، مرضیه [1] دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، (نویسنده مسئول).
 • نعیمی، نگین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد.
 • نعمت ساعتلو، فائقه [1] دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی (نویسنده مسئول) /این مقاله مستخرج از پایان‌نامه کارشناسی ارشد می‌باشد.
 • نعمت ساعتلو، فائقه [1] مددکار اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه تهران.
 • نوبخت، لیلا [1] کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

و

 • ویژه، مریم [1] دانشجوی دکتری بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • وصالی، سعید [2] دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

ه

 • همایونی، فاطمه السادات [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی ،واحدتهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران. (نویسنده مسئول)

ی