نویسنده = ابوتراب طالبی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل عوامل خطر موثر در ارتکاب مجدد جرم

دوره 4، شماره 15، بهار 1397

10.22054/rjsw.2018.10950

حبیب آقابخشی؛ ابوتراب طالبی؛ رسول گل جویی