خودکشی؛ به‌مثابه عبور از امر مسکوت مانده (موردمطالعه: افراد اقدام کننده به خودکشی در شهر تهران).

زینب کوچکیان؛ علیرضا کلدی؛ علیرضا محسنی تبریزی

دوره 3، شماره 10 ، دی 1395، ، صفحه 1-39

https://doi.org/10.22054/rjsw.2016.9370

چکیده
  چکیده خودکشی به‌عنوان اقدامی آگاهانه در آزار به خود که به مرگ منتهی می‌گردد، ازجمله مسائل اجتماعی جامعه انسانی می‌باشد که روزبه‌روز بر وسعت آن افزوده می‌شود. مطالعات همه‌گیرشناسی خودکشی در ایران نیز نشان داده است که خودکشی و اقدام به آن در حال افزایش است. این تحقیق درصدد است در یک مطالعه کیفی و بر اساس رهیافت گرنددتئوری علل اجتماعی ...  بیشتر

آسیب‌شناسی روابط خارج از عرف دختران .

ابوالفضل ذوالفقاری؛ اکرم رمضانی

دوره 2، شماره 4 ، شهریور 1394، ، صفحه 196-235

https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7076

چکیده
  چکیده هدف اصلی این مقاله، مطالعه جامعه شناختی روابط خارج از عرف در میان گروهی از دختران است. از آن جایی که در جامعه ایران، رابطه جنسی فقط در قالب زوجیت مشروع شمرده می‌شود، این مقاله کوشیده است تا انگیزه دختران از برقراری روابط آزاد جنسی، نگرش آن‌‌ها نسبت به این گونه روابط، پیامدهای روابط آزاد جنسی و عواملی که به زعم دختران مورد مطالعه ...  بیشتر

برساخت اجتماعی خودکشی: ارائه یک نظریه مبنایی.

امید قادر زاده؛ کوهیار پیری

دوره 1، شماره 2 ، دی 1393، ، صفحه 95-121

https://doi.org/10.22054/rjsw.2014.1524

چکیده
  چکیده این نوشتار به دنبال کاوش در برساخت اجتماعی پدیده خودکشی از منظر اقدام کنندگان به خودکشی در شهر آبدانان است. داده‌های این مطالعه کیفی از طریق مصاحبه عمیق، مشاهده مشارکتی و اسناد و مدارک گردآوری‌شده و از روش نظریه مبنایی برای تحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. با کمک روش نمونه‌گیری کیفی، نظری و هدفمند با 8 نفر از مطلعین کلیدی مصاحبه ...  بیشتر