ضرورت‌ها و الزام‌های دانشی در مسأله‌یابی پژوهش‌های اجتماعی

اسماعیل عالی زاد

دوره 8، شماره 27 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.64709.534

چکیده
  چکیدهماهیت علم با پژوهش عجین است و بنیان پژوهش بر مسأله استوار است. مسأله رکن اساسی علم است و در این قلمرو معرفتی، مسأله‌یابی مهم‌ترین فعالیت به‌شمار می‌رود. این گزاره‌ها، مفروضاتی هستند که مقاله حاضر بر پایه آن‌ها قوام یافته است. این مقاله از جنس مباحثات و ملاحظات نظری است و بنابراین فاقد کارپایه تجربی و مشاهدات برآمده از آن است. ...  بیشتر