واکاوی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر انسجام اجتماعی(مورد مطالعه: جوانان 29-18 ساله جامعه شهری اهواز)

سمیه خسرو گلستان؛ حسین آقاجانی مرساء؛ سید سعید اقایی

دوره 8، شماره 30 ، اسفند 1400، ، صفحه 175-208

https://doi.org/10.22054/rjsw.2022.61483.503

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل فرهنگی -اجتماعی تأثیرگذار بر سلامت و انسجام اجتماعی انجام شده است.مواد و روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جمعیت آماری در این پژوهش، کلیه‌ی جوانان زن و مرد 18 تا 29 ساله‌ی ساکن مناطق 8 گانه‌ی شهری اهواز را در سال 1400 شامل می‌شود که بیش از یک میلیون نفر می باشند؛ ...  بیشتر

بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی (مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران)

جعفر میکاییلی؛ مرتضی خورسندی؛ فاطمه السادات همایونی

دوره 4، شماره 12 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/rjsw.2017.10035

چکیده
  چکیده  گزارش‌ها و داده‌های آماری گویای وضعیت بحرانی ایران در رابطه با شادی و شاخص‌های مربوط به آن هستند. از سوی دیگر، زندگی پرهیاهو در کلان‌شهرهای عظیم مانند شهر تهران، به دلیل شتاب روزافزون سرعت زندگی و بروز مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوان، افراد را مستعد خمودگی، افسردگی و احساس ناخشنودی ساخته و این امر سلامت روانی افراد ...  بیشتر