طراحی مدل موانع ازدواج معلولین در ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی؛ حدیث ابراهیمی؛ اعظم حیدری

دوره 5، شماره 18 ، دی 1397، ، صفحه 85-132

https://doi.org/10.22054/rjsw.2020.48423.359

چکیده
  چکیده امروزه با توجه به آمار رو به افزایش معلولین بررسی مسائل مربوط به آنان مورد توجه جهانی قرار گرفته است، چرا که توانمندسازی و ارتقاء کیفیت زندگی معلولین می‌تواند عامل موثری نیز در بهبود شاخصه‌های رشد و توسعه جوامع باشد. در این میان برخی نیازهای معلولین نیازمند نگاه خاص و برنامه‌ریزی ویژه است که از آن جمله می‌توان ازدواج و تشکیل ...  بیشتر