نویسنده = �������� ������������ ��������������
طراحی مدل مفهوم خانواده در زوجین متقاضی طلاق بر اساس نظریه داده بنیاد

دوره 5، شماره 15، فروردین 1397

10.22054/rjsw.2018.10952

زینب شاه بختی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ جعفر حسنی؛ محمود جاجرمی