رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی

سیدعلیرضا افشانی؛ لیلی بنیاد

دوره 7، شماره 23 ، خرداد 1399، ، صفحه 47-84

https://doi.org/10.22054/rjsw.2021.55068.429

چکیده
  خشونت از مباحث جهانی بوده که همواره مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک زندگی سلامت‌محور با خشونت خانگی است. در این پیمایش از پرسشنامه پوررحیمیان (1393) و از پرسشنامه سبک زندگی لعلی، عابدی و کجباف (1391) برای سنجش متغیر سبک زندگی سلامت‌محور استفاده شده است. بدین منظور و جهت پی بردن به رابطه سبک زندگی سلامت‌محور ...  بیشتر