نویسنده = ������������ ����������
تجربه‌ها و پیامدهای اجتماعی مصرف مواد مخدر در زنان

دوره 5، شماره 15، فروردین 1397، صفحه 41-97

10.22054/rjsw.2018.10947

حسین یحیی زاده پیر سرایی؛ مرجان کیانی